logo

franja_transparente

Jurament d'ètica professional d'ICF

www.internationalcoachfederation.com

Com a coach professional reconec i accepto respectar les meves obligacions ètiques i legals davant els meus clients i patrocinadors de coaching, els meus col•legues i el públic en general. Prometo acatar el codi deontològic d'ICF i aplicar aquestes normes en els meus serveis de coaching.

Si infringeixo aquest jurament d'ètica professional o qualsevol part del codi deontològic d'ICF, accepto que ICF me'n responsabilitzi segons el seu criteri. Accepto, a més, la meva responsabilitat davant ICF pel meu incompliment.


Les normes del codi deontològic d'ICF


Secció 1: Conducta professional en general

Com a coach:

1. No faré intencionadament declaracions públiques enganyoses o falses sobre el que ofereixo com a coach, ni faré declaracions falses per escrit en cap document amb relació a la professió de coaching, les meves acreditacions o a ICF.

2. Informaré fidelment de les meves qualificacions, perícia, experiència, certificats i acreditacions d'ICF relatius al coaching.

3. Reconeixeré i respectaré els esforços i les contribucions dels altres i no els assumiré com a propis. Entenc que en infringir aquesta norma puc ser objecte d'un recurs legal interposat per un tercer.

4. M'esforçaré, en tot moment, a identificar les qüestions personals que puguin perjudicar, ser incompatibles o interferir en la meva activitat de coaching o en les meves relaciones de coaching professionals. Sempre que els fets i les circumstàncies ho requereixin, buscaré sense demora ajuda professional i decidiré l'acció que hauré d'emprendre, fins i tot si resulta adequat suspendre o concloure les meves relacions de coaching.

5. Em comportaré d'acord amb el codi deontològic d'ICF en les activitats de formació, tutoria i supervisió de coach.

6. Em comportaré i notificaré les investigacions amb honestedat i competència i segons les normes científiques reconegudes i les directrius pertinents aplicables. Realitzaré les investigacions amb el consentiment i l'aprovació necessaris de les persones implicades i de manera que els participants quedin protegits de qualsevol possible dany. Totes les activitats de la investigació s'efectuaran de manera que s'ajustin a la legislació aplicable del país en què es dugui a terme la investigació.

7. Recaptaré, conservaré, guardaré i rebutjaré tots els registres creats durant la meva activitat de coaching de manera tal que no afecti la confidencialitat, la seguretat i la privacitat i sigui conforme a la legislació i els acords aplicables.

8. Utilitzaré la informació de contacte dels membres de la ICF (adreces de correu electrònic, números de telèfon, etc.) únicament de la manera i en la mesura que especifica la ICF.


Secció 2: Conflictes d'interessos

Com a coach:

9. Procuraré evitar conflictes o possibles conflictes d'interessos i en cas que existeixin els exposaré obertament. Proposaré retirar-me de la relació en el cas que sorgeixin aquests conflictes.

10. Informaré el meu client i el seu patrocinador de qualsevol compensació prevista de terceres parts que pugui pagar o rebre per referències en relació amb el client esmentat.

11. Només intercanviaré serveis, béns o una altra remuneració no dinerària si això no perjudica la relació de coaching.

12. No obtindré intencionadament cap avantatge ni benefici personal, professional o econòmic de la relació client/coach, excepte en forma de compensació segons el que estipuli el contracte o acord.


Secció 3: Comportament professional amb els clients


13. No realitzaré intencionadament declaracions enganyoses o falses sobre els resultats que el meu client o el patrocinador obtindrà del procés de coaching ni de mi com a coach.

14. No proporcionaré als possibles clients o patrocinadors informació o consells que sàpiga o cregui que són falsos o enganyosos.

15. Elaboraré acords o contractes clars amb els meus clients o patrocinadors. Respectaré els acords i contractes constituïts en el context de les relaciones de coaching professionals.

16. Abans de la reunió inicial o durant aquesta, explicaré detalladament al meu client i als patrocinadors del coaching –i m'esforçaré perquè comprenguin– la naturalesa del coaching i els límits dels acords de confidencialitat i financers i qualsevol altra clàusula que estableixi l'acord o contracte de coaching.

17. Seré responsable de definir els límits pertinents, clars i respectuosos envers les diferències culturals, que s'aplicaran a les relaciones físiques que pugui mantenir amb els meus clients o els patrocinadors.

18. No mantindré relacions sexuals amb cap dels meus clients o patrocinadors.

19. Respectaré el dret del meu client a concloure la relació de coaching quan vulgui durant el procés, segons les clàusules estipulades en l'acord o contracte. Estaré atent als indicis que demostrin que el meu client ha deixat de beneficiar-se de la nostra relació de coaching.

20. Si crec que el meu client o el patrocinador pot rebre un millor servei d'un altre coach o altres recursos, l'animaré perquè faci el canvi pertinent.

21. Aconsellaré el meu client que busqui els serveis d'altres professionals quan ho consideri necessari o oportú.


Secció 4: Confidencialitat i privacitat

Com a coach:

22. Mantindré els nivells de confidencialitat més exigents amb la informació del meu client i del patrocinador. Elaboraré un acord o contracte clar abans de divulgar la informació a una altra persona, llevat que sigui requerit per llei.

23. Elaboraré un acord clar sobre l'intercanvi de la informació de coaching entre el coach, el client i el patrocinador.

24. Quan em dediqui a la formació d'estudiants de coaching, explicaré clarament les polítiques de confidencialitat als estudiants.

25. Compel•liré els coaches associats o les persones que dirigeixi al servei dels meus clients i els seus patrocinadors, ja sigui de manera remunerada o voluntària, perquè elaborin acords o contractes clars que compleixin la part 2 Secció 4 del codi deontològic d'ICF: les normes de confidencialitat i privacitat i tot el codi deontològic fins on sigui aplicable.

Aprovat per la Comissió d'ètica i deontologia, el 30 d'octubre de 2008.

Aprovat per la Junta directiva d'ICF, el 18 de desembre de 2008.
que_es_el_coaching_codi_etic

«No són les coses el  què ens afecta, sinó el mode com  ens les prenem»

 

Epíctet de Frígia – 50-135 d.C.)

separador_menu_derecha